2016-02-15

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  1.  Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie, zwane „SCK w Sarbinowie” jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406);

2)  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 poz. 1105);

3)  Statutu Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie  nadanego Uchwałą Nr IV/25/15  Rady Powiatu w Koszalinie  z dnia 19 lutego 2015 r.;

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o SCK w Sarbinowie , należy przez to rozumieć  Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie.

§ 2. Regulamin organizacyjny SCK w Sarbinowie określa jego organizację wewnętrzną oraz główne zadania poszczególnych działów.

§ 3.   SCK w Sarbinowie  używa pieczęci  podłużnych o treści „Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie” Sarbinowo ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZARZĄDZANIA

§ 4.  1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd  Powiatu w Koszalinie.

2.  Dyrektor zarządza i reprezentuje  SCK w Sarbinowie  na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

3.  SCK w Sarbinowie jest zarządzane przez Dyrektora na podstawie reguły jednoosobowego kierownictwa.

4.  Dyrektor w imieniu pracodawcy  wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników  SCK w Sarbinowie.

5.  W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez Dyrektora pracownik. Zakres zastępstwa określa upoważnienie udzielone przez Dyrektora.

§ 5.  1 Dyrektor wykonuje swoje uprawnienia i podejmuje decyzje m.in.  poprzez  wydawanie :

1)    zarządzeń – regulujących podstawowe problemy wymagające trwałych ustaleń o jednolitym charakterze;

2)    poleceń służbowych – regulujących sprawy wymagające doraźnego załatwienia, względnie podjęcia ustaleń na krótki okres czasu, w tym kwestii pracowniczych;

2. Zarządzenia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników przez  rozpowszechnienie w sposób przyjęty w SCK w Sarbinowie.

3. Zarządzenia rejestrowane są w księdze zarządzeń  i są dostępne do wglądu zainteresowanym, a ich oryginały są składane do zbioru zarządzeń.

 

ROZDZIAŁ3

OGÓLNY ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

 

§ 6.  1.    Pracownicy SCK w Sarbinowie obowiązani są ściśle ze sobą współpracować, celem zapewnienia należytej koordynacji pracy instytucji  i sprawnego wykonywania zadań.

2. Pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z pisemnymi zakresami czynności.

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ich obowiązków pracowniczych wynikających z aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych obowiązujących w SCK w Sarbinowie.

4. W szczególności pracownicy zobowiązani są do: zachowania tajemnicy wszelkich informacji, o jakich dowiedzieli się w związku z wykonywaniem  swoich funkcji, współdziałania  z pozostałymi pracownikami w zakresie realizacji zadań SCK w Sarbinowie, zachowania szczególnej dbałości o mienie SCK w Sarbinowie oraz o wizerunek i dobre imię SCK w Sarbinowie.

5. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego informowania Dyrektora  lub osobę jego zastępującą o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

6. Pracownicy SCK w Sarbinowie zobowiązani są w szczególności do:

a) znajomości i stosowania  przepisów prawa w powierzonych im dziedzinach,

b) znajomości i stosowania przepisów wewnętrznych obowiązujących w SCK w Sarbinowie, w tym  Regulaminu organizacyjnego,

c) przestrzegania terminów załatwiania spraw,

d) właściwej obsługi  interesantów, zachowania życzliwości w kontaktach z nimi,

e) należytego ewidencjonowania i przechowywania akt,

f) właściwego i terminowego wykonywanie czynności służbowych,

 

ROZDZIAŁ 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7. 1. SCK w Sarbinowie realizuje swoje zadania statutowe w następujących   formach organizacyjnych:

1)  Dyrektor;

2)  Główny Księgowy;

3)  Dział kulturalno-edukacyjny;

4)  Dział administracyjno-techniczny;

5)  Dział promocji i komunikacji;

2.Struktura Organizacyjna SCK stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dyrektor może powołać w drodze zarządzenia zespoły doraźne na czas określony do realizacji konkretnego zadania.

 

ROZDZIAŁ 5

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W DZIAŁACH

§ 9. 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy kierowanie
i zarządzanie SCK w Sarbinowie, w tym :

1)   nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań SCK w Sarbinowie;

2)   nadzór nad organizacją SCK w Sarbinowie;

3)   nadzór i zarządzanie mieniem SCK w Sarbinowie;

4)   sprawowanie nadzoru  nad gospodarką finansowo-rzeczową SCK w  Sarbinowie;

5)   dbanie o rozwój  bazy materialnej i technicznej SCK w Sarbinowie;

6)   nadzór, kontrola i ocena pracowników SCK w Sarbinowie na poszczególnych stanowiskach;

7)   zatwierdzanie  wniosków o przyznanie środków pomocowych na działalność merytoryczną;

8)   nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków zewnętrznych na realizację zadań SCK w Sarbinowie;

9)   współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym  realizacji zadań statutowych;

10) kształtowanie oferty programowej SCK w Sarbinowie oraz  kalendarza imprez;

11) zatwierdzanie standardowych i niestandardowych sprawozdań;

2. Dyrektor w swoich działaniach zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności SCK w Sarbinowie.

 

§ 10. 1. Główny Księgowy w zakresie swoich obowiązków odpowiada za:

1). planowanie i celowe realizowanie planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2). sporządzanie rocznych planów finansowych, analiz, sprawozdań finansowych i statystycznych;

3). dokonywanie wstępnej kontroli:

                               a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

                               b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4)  prowadzenie rachunku Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie;

5)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

6)  wykonywanie zadań określonych w systemie kontroli zarządczej;

7)  pełnienie nadzoru nad sporządzeniem i prowadzeniem innej dokumentacji w sprawach wynikających z wymogów księgowo - finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8)  organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej w zakresie niezbędnym do planowania i podejmowania niezbędnych decyzji gospodarczych, dokonywanie zestawień wydatków według kategorii wyrobów i usług;

9)  opracowanie i organizację prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, prawidłowe zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów księgowych,

10) kontrolowanie gospodarki finansowej i rzeczowej w SCK w Sarbinowie,

11) kontrolowanie gospodarki mieniem ruchomym i nieruchomym SCK w Sarbinowie,

12) Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację celów statutowych SCK w Sarbinowie.

2. Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego określają odrębne przepisy – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

§ 11. Dział kulturalno-edukacyjny  realizuje zadania w zakresie:

1.  przygotowywania wniosków aplikacyjnych do  projektów dotyczących  pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań statutowych SCK w Sarbinowie;

2.  organizowania spotkań otwartych z artystami, aktorami i pisarzami.

3.  organizowania wymiany kulturalnej i zagranicznej;

4.  prowadzenia działalności edukacyjnej w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej;

5.  organizowania działań mających na celu wspieranie i promowanie regionalnego rękodzieła, sztuki i folkloru;

6.  rozwijania zainteresowań społeczeństwa zagadnieniami w zakresie ochrony środowiska, ekologii oraz pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju wykraczającego poza szkolne programy nauczania zgodnie z Narodową Strategią Zrównoważonego Rozwoju;

7.  organizowania działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;

8.  rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku w tym między innymi rozwijanie zainteresowań do uprawiania turystyki i krajoznawstwa;

9.   organizowania zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej;

10. przygotowania materiałów niezbędnych do promocji i reklamy imprez;

 

§12.      Dział administracyjno-techniczny realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia warunków organizacyjnych i technicznych dla działalności  Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie w szczególności:

1.  prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;

2.  prowadzenie akt osobowych, dokumentacji związanej z dyscypliną pracy, rozkładem czasu pracy, wynagradzaniem i nagradzaniem oraz pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;

3.  prowadzenie spraw pracowniczych w kwestiach związanych z ubezpieczeniami;

4.  prowadzenie dokumentacji związanej ze stażami, praktykami i wolontariatem;

5.  prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, współpraca z PUP;

6.  prowadzeni całości spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi;

7.  ewidencjonowanie i zabezpieczanie mienia SCK w Sarbinowie;

8.  administrowanie obiektami SCK w Sarbinowie pod nadzorem i w ramach upoważnień wydanych przez Dyrektora SCK w Sarbinowie;

9.   zapewnienie warunków zgodnych z przepisami bhp i ppoż.;

10. realizowanie napraw i remontów bieżących;

11. realizowanie zakupów zgodnie ze składanymi zamówieniami;

12. prowadzenie archiwum zakładowego;

13. sporządzanie sprawozdawczości SCK w Sarbinowie;

14. zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem SCK w Sarbinowie;

15. zapewnienie należytego przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

16. sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym pomieszczeń, sprzętu

 i wyposażenia biurowego;

17. opracowywanie  i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych;

18. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych;

19. prowadzenie rejestru umów;

20. utrzymanie czystości i porządku w budynkach i obiektach oraz na terenie przyległym, współpraca w tym zakresie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi itp.

 

§ 13. Dział promocji i komunikacji realizuje zadania w zakresie :

 1. przygotowania, realizacji i wdrażania strategii promocyjnej SCK w Sarbinowie;
 2. zapewnienia spójnego wizerunku SCK w Sarbinowie;
 3. prowadzenia  strony internetowej SCK w Sarbinowie oraz oficjalnych profili w wybranych mediach społecznościowych i branżowych;
 4. projektowania  i wykonywania materiałów graficznych, informacyjnych  i promocyjnych na potrzeby SCK w Sarbinowie;
 5. prowadzenia archiwum medialnego oraz archiwizacji danych;
 6. wykonywania  czynności administracyjnych w zakresie obsługi sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i wystawienniczego podczas imprez organizowanych w SCK w Sarbinowie;
 7.  nadzorowania właściwego wykorzystanie sprzętu technicznego przez poszczególne Działy SCK w Sarbinowie;
 8. przygotowania listy zapotrzebowań sprzętowych;
 9. sporządzania kosztorysów realizacji obsługi technicznej imprez;
 10. nadzorowania prawidłowego funkcjonowania  systemu rezerwacji i sprzedaży biletów online;
 11. prowadzenia stronu BIP SCK w Sarbinowie;
 12. administrowania   i prowadzenia  zbiorów danych osobowych zgodnie Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. z pózn. zm. o Ochronie danych  osobowych,

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.       Zmiany Regulaminu organizacyjnego  mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Załączniki

  Regulamin.pdf 78 KB (pdf) szczegóły pobierz