2016-02-15

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  1.  Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie, zwane „SCK w Sarbinowie” jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406);

2)  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 poz. 1105);

3)  Statutu Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie  nadanego Uchwałą Nr IV/25/15  Rady Powiatu w Koszalinie  z dnia 19 lutego 2015 r.;

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o SCK w Sarbinowie , należy przez to rozumieć  Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie.

§ 2. Regulamin organizacyjny SCK w Sarbinowie określa jego organizację wewnętrzną oraz główne zadania poszczególnych działów.

§ 3.   SCK w Sarbinowie  używa pieczęci  podłużnych o treści „Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie” Sarbinowo ul. Leśna 2, 76-034 Sarbinowo.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZARZĄDZANIA

§ 4.  1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd  Powiatu w Koszalinie.

2.  Dyrektor zarządza i reprezentuje  SCK w Sarbinowie  na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

3.  SCK w Sarbinowie jest zarządzane przez Dyrektora na podstawie reguły jednoosobowego kierownictwa.

4.  Dyrektor w imieniu pracodawcy  wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników  SCK w Sarbinowie.

5.  W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez Dyrektora pracownik. Zakres zastępstwa określa upoważnienie udzielone przez Dyrektora.

§ 5.  1 Dyrektor wykonuje swoje uprawnienia i podejmuje decyzje m.in.  poprzez  wydawanie :

1)    zarządzeń – regulujących podstawowe problemy wymagające trwałych ustaleń o jednolitym charakterze;

2)    poleceń służbowych – regulujących sprawy wymagające doraźnego załatwienia, względnie podjęcia ustaleń na krótki okres czasu, w tym kwestii pracowniczych;

2. Zarządzenia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników przez  rozpowszechnienie w sposób przyjęty w SCK w Sarbinowie.

3. Zarządzenia rejestrowane są w księdze zarządzeń  i są dostępne do wglądu zainteresowanym, a ich oryginały są składane do zbioru zarządzeń.

 

ROZDZIAŁ3

OGÓLNY ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

 

§ 6.  1.    Pracownicy SCK w Sarbinowie obowiązani są ściśle ze sobą współpracować, celem zapewnienia należytej koordynacji pracy instytucji  i sprawnego wykonywania zadań.

2. Pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z pisemnymi zakresami czynności.

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ich obowiązków pracowniczych wynikających z aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych obowiązujących w SCK w Sarbinowie.

4. W szczególności pracownicy zobowiązani są do: zachowania tajemnicy wszelkich informacji, o jakich dowiedzieli się w związku z wykonywaniem  swoich funkcji, współdziałania  z pozostałymi pracownikami w zakresie realizacji zadań SCK w Sarbinowie, zachowania szczególnej dbałości o mienie SCK w Sarbinowie oraz o wizerunek i dobre imię SCK w Sarbinowie.

5. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego informowania Dyrektora  lub osobę jego zastępującą o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

6. Pracownicy SCK w Sarbinowie zobowiązani są w szczególności do:

a) znajomości i stosowania  przepisów prawa w powierzonych im dziedzinach,

b) znajomości i stosowania przepisów wewnętrznych obowiązujących w SCK w Sarbinowie, w tym  Regulaminu organizacyjnego,

c) przestrzegania terminów załatwiania spraw,

d) właściwej obsługi  interesantów, zachowania życzliwości w kontaktach z nimi,

e) należytego ewidencjonowania i przechowywania akt,

f) właściwego i terminowego wykonywanie czynności służbowych,

 

ROZDZIAŁ 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7. 1. SCK w Sarbinowie realizuje swoje zadania statutowe w następujących   formach organizacyjnych:

1)  Dyrektor;

2)  Główny Księgowy;

3)  Dział kulturalno-edukacyjny;

4)  Dział administracyjno-techniczny;

5)  Dział promocji i komunikacji;

2.Struktura Organizacyjna SCK stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dyrektor może powołać w drodze zarządzenia zespoły doraźne na czas określony do realizacji konkretnego zadania.

 

ROZDZIAŁ 5

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W DZIAŁACH

§ 9. 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy kierowanie
i zarządzanie SCK w Sarbinowie, w tym :

1)   nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań SCK w Sarbinowie;

2)   nadzór nad organizacją SCK w Sarbinowie;

3)   nadzór i zarządzanie mieniem SCK w Sarbinowie;

4)   sprawowanie nadzoru  nad gospodarką finansowo-rzeczową SCK w  Sarbinowie;

5)   dbanie o rozwój  bazy materialnej i technicznej SCK w Sarbinowie;

6)   nadzór, kontrola i ocena pracowników SCK w Sarbinowie na poszczególnych stanowiskach;

7)   zatwierdzanie  wniosków o przyznanie środków pomocowych na działalność merytoryczną;

8)   nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków zewnętrznych na realizację zadań SCK w Sarbinowie;

9)   współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym  realizacji zadań statutowych;

10) kształtowanie oferty programowej SCK w Sarbinowie oraz  kalendarza imprez;

11) zatwierdzanie standardowych i niestandardowych sprawozdań;

2. Dyrektor w swoich działaniach zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności SCK w Sarbinowie.

 

§ 10. 1. Główny Księgowy w zakresie swoich obowiązków odpowiada za:

1). planowanie i celowe realizowanie planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2). sporządzanie rocznych planów finansowych, analiz, sprawozdań finansowych i statystycznych;

3). dokonywanie wstępnej kontroli:

                               a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

                               b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4)  prowadzenie rachunku Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie;

5)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

6)  wykonywanie zadań określonych w systemie kontroli zarządczej;

7)  pełnienie nadzoru nad sporządzeniem i prowadzeniem innej dokumentacji w sprawach wynikających z wymogów księgowo - finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8)  organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej w zakresie niezbędnym do planowania i podejmowania niezbędnych decyzji gospodarczych, dokonywanie zestawień wydatków według kategorii wyrobów i usług;

9)  opracowanie i organizację prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, prawidłowe zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów księgowych,

10) kontrolowanie gospodarki finansowej i rzeczowej w SCK w Sarbinowie,

11) kontrolowanie gospodarki mieniem ruchomym i nieruchomym SCK w Sarbinowie,

12) Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację celów statutowych SCK w Sarbinowie.

2. Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego określają odrębne przepisy – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

§ 11. Dział kulturalno-edukacyjny  realizuje zadania w zakresie:

1.  przygotowywania wniosków aplikacyjnych do  projektów dotyczących  pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań statutowych SCK w Sarbinowie;

2.  organizowania spotkań otwartych z artystami, aktorami i pisarzami.

3.  organizowania wymiany kulturalnej i zagranicznej;

4.  prowadzenia działalności edukacyjnej w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej;

5.  organizowania działań mających na celu wspieranie i promowanie regionalnego rękodzieła, sztuki i folkloru;

6.  rozwijania zainteresowań społeczeństwa zagadnieniami w zakresie ochrony środowiska, ekologii oraz pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju wykraczającego poza szkolne programy nauczania zgodnie z Narodową Strategią Zrównoważonego Rozwoju;

7.  organizowania działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;

8.  rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku w tym między innymi rozwijanie zainteresowań do uprawiania turystyki i krajoznawstwa;

9.   organizowania zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej;

10. przygotowania materiałów niezbędnych do promocji i reklamy imprez;

 

§12.      Dział administracyjno-techniczny realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia warunków organizacyjnych i technicznych dla działalności  Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie w szczególności:

1.  prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;

2.  prowadzenie akt osobowych, dokumentacji związanej z dyscypliną pracy, rozkładem czasu pracy, wynagradzaniem i nagradzaniem oraz pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;

3.  prowadzenie spraw pracowniczych w kwestiach związanych z ubezpieczeniami;

4.  prowadzenie dokumentacji związanej ze stażami, praktykami i wolontariatem;

5.  prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, współpraca z PUP;

6.  prowadzeni całości spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi;

7.  ewidencjonowanie i zabezpieczanie mienia SCK w Sarbinowie;

8.  administrowanie obiektami SCK w Sarbinowie pod nadzorem i w ramach upoważnień wydanych przez Dyrektora SCK w Sarbinowie;

9.   zapewnienie warunków zgodnych z przepisami bhp i ppoż.;

10. realizowanie napraw i remontów bieżących;

11. realizowanie zakupów zgodnie ze składanymi zamówieniami;

12. prowadzenie archiwum zakładowego;

13. sporządzanie sprawozdawczości SCK w Sarbinowie;

14. zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem SCK w Sarbinowie;

15. zapewnienie należytego przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

16. sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym pomieszczeń, sprzętu

 i wyposażenia biurowego;

17. opracowywanie  i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych;

18. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych;

19. prowadzenie rejestru umów;

20. utrzymanie czystości i porządku w budynkach i obiektach oraz na terenie przyległym, współpraca w tym zakresie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi itp.

 

§ 13. Dział promocji i komunikacji realizuje zadania w zakresie :

 1. przygotowania, realizacji i wdrażania strategii promocyjnej SCK w Sarbinowie;
 2. zapewnienia spójnego wizerunku SCK w Sarbinowie;
 3. prowadzenia  strony internetowej SCK w Sarbinowie oraz oficjalnych profili w wybranych mediach społecznościowych i branżowych;
 4. projektowania  i wykonywania materiałów graficznych, informacyjnych  i promocyjnych na potrzeby SCK w Sarbinowie;
 5. prowadzenia archiwum medialnego oraz archiwizacji danych;
 6. wykonywania  czynności administracyjnych w zakresie obsługi sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i wystawienniczego podczas imprez organizowanych w SCK w Sarbinowie;
 7.  nadzorowania właściwego wykorzystanie sprzętu technicznego przez poszczególne Działy SCK w Sarbinowie;
 8. przygotowania listy zapotrzebowań sprzętowych;
 9. sporządzania kosztorysów realizacji obsługi technicznej imprez;
 10. nadzorowania prawidłowego funkcjonowania  systemu rezerwacji i sprzedaży biletów online;
 11. prowadzenia stronu BIP SCK w Sarbinowie;
 12. administrowania   i prowadzenia  zbiorów danych osobowych zgodnie Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. z pózn. zm. o Ochronie danych  osobowych,

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.       Zmiany Regulaminu organizacyjnego  mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Załączniki

  Regulamin.pdf 78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się